Search form

Howan 16:19

19Mahagdam si Hisos nga may ipangotana kontana niran agon inlong-an naiza siran nga daw ani pagapanabaen mazo ya kamazong kawied ka pagakahologan na impanaba nao kamazo nga diri di andogay nga diri di mazo hao makitan. Diri ka isab madogay nga makakita kamo kanao pag-isab.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index