Search form

Howan 16:20

20Sabten mazo ini nga kay-an ka pagkapatay nao magahaza kamo ka pag-awa kanao. Kamhan ya mga tao nga diri antoo kanao magasaza hinoa siran. Kamhan ya kamazong pag-awa masilihan ka kay-an ka kasaza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index