Search form

Howan 16:22

22Singed sab kamo ka kaazi na kabdes nga dakola ya pag-anget kay nabeg-atan ya kamazong hinawa kay ampanaw di hao piro magkita kita kay-an pag-isab. Kamhan pahangkazan gazed ya kamazong hinawa. Waray makakawa kaini nga kasaza mazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index