Search form

Howan 16:25

25Izang dini kaini ya batasan nao ka pagsindo kamazo impaazi nao ka pamolinged. Kamhan arani di ya tirmino nga diri di hao angamit ka mga pamolinged kay ampanaba hao kamazo mahitenged kan Ama ka mga makalaro nga panaba.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index