Search form

Howan 16:33

33Impanabaan ta kamo kaini nga tanan kay dazaw waray kawied mazo kay hao ya insakopan mazo. Bisan magaazi kamo ka mga masiet nga kalised dini ka kalibotan, diri di kamo magkahaldek kay nakadaeg di hao ka tag-iza na mga maonga dini ka kalibotan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index