Search form

Howan 16:4

4Impanabaan ta kamo kaini dazaw kon inhinang niran ini kamazo makataremdem di kamo nga impakahagdam kamo daan.

Izang dini kaini ka pagsogod nao ka pagsindo kamazo wara hao magpakahagdam kamazo kaini kay nagaiba pen hao kamazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index