Search form

Howan 16:7

7Sabten mazo ini nga ya pagpanaw nao dini kamazo madazaw iton kay kon diri hao anpanaw diri andateng dini kamazo ya Magsindoay nga Madazaw nga Ispirito nga garing ka Ama daked. Pagpanaw nao dini kamazo ipakarimbaba pen nao iza kamazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index