Search form

Howan 16:8

8Pagdateng naiza pasabten naiza ya mga tao nga mga salaan siran. Pasabten disab naiza nga hao ya madazaw. Pasabten sab naiza mahitenged ka pagpahamtang kaniran na Diyos ka kamatazen.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index