Search form

Howan 17

1Pagkakamhan ni Hisos pagpanaba ka toong mga sinarigan minhangad iza ka langit ka pagpangamozo ka Diyos nagalaong nga Ama, mindateng di ya tirmino nga ampanaw hao dini ka kalibotan. Ipakita mo nga pinakalabaw hao nga Maanak mo dazaw sazaen disab iko nga Ama. 2Insarigan mo hao daan ka gahem dazaw hao ya anhatag ka bag-ong kinabohi nga diri mawara dini ka tanan mga tao nga inkahatag mo kanao. 3Kamhan ya bag-ong kinabohi nga diri mawara ani ya pagkaangay niran kanmo nga bogtong matood nga Diyos daw kanao nga si Hiso Kristo nga inpakarimbaba mo. 4Dini ka kalibotan minpakita di hao ka mga tao nga iko ya labaw ka gahem kay nakakamhan di hao ka tarabaho nga insarig mo kanao. 5Kamhan, Ama, pagdateng nao daked kanmo ibalik mo kanao ya katenged nga kanao gazed kawandini pen ka pagkatibe ta ka wara pen mahinang ya kalibotan.

6Impakilala di nao iko dini ka mga tao nga inhatag mo kanao dini ka kalibotan. Kamhan kanmo siran. Kamhan inhatag mo siran kanao. Kamhan intoman niran ya impanaba mo kaniran. 7Kamhan mahagdam siran nga ya tanan impasindo nao nga inhatag mo kanao mingaring gazed kanmo. 8Kay inhatag nao kaniran ya mga sindo nga inhatag mo kanao. Kamhan mintoo siran agon mahagdam siran nga hao matood ya garing kanmo. Mintoo disab siran nga iko ya minpakarimbaba kanao.

9Ama, ini nga paghangzo nao diri kon para ka mga tao nga wara magsakop kanao kay ani hinoa ya inpangamozo nao ya mga tao nga inhatag mo kanao kay kanmo siran. 10Kay ya kanaong mga sakop anisab ya kanmong mga sakop. Kamhan ya kanmong mga sakop anisab ya kanaong mga sakop. Kamhan dini kaniran insaza hao. 11An-oli di hao kanmo. Diri di hao andogay dini ka kalibotan piro mabilin pen siran dini ka kalibotan. Ama, ihangzo nao kanmo kay iko ya matood nga Diyos. Iko ya labaw ka gahem. Bantazan mo siran nga mga sakop nga inhatag mo kanao kay dazaw namag-angay siran ka hena-hena singed ka pagkaangay nga hena-hena ta. 12Pag-ibaiba pen nao kaniran hao ya nagaaligara kaniran kay intagan mo hao ka gahem ka pagbantay kaniran nga mga inhatag mo kanao. Imbantazan gazed nao siran kamhan waray isa kaniran nga madara doro ka impirno. Si Hodas anikay ansopak kanao kamhan ya impirno ani ya toong datnganan. Kamhan matoman ya daan pinasoyat mo mahitenged kanangiza.

13Ama, arani di ya tirmino ka pag-oli nao kanmo. Kamhan ini nga paghangzo nao inpabati nao kaniran dazaw magsaza gazed siran iba kanao. 14Inhatag di nao kaniran ya kanmong sindo. Kamhan inkontara siran na mga diri kon sakop nao kay siran di ya mga maanak mo kamhan taga daked siran singed kanao. 15Diri mo kaw-en siran garing ka kalibotan hinoa panalipedan mo siran kay dazaw diri siran madaeg ni Satanas. 16Taga daked siran singed kanao nga taga daked. 17Gamiten mo ya kanmong mga panaba ka pagtabang kanirang ka pagtoman ka kanmong naazakan. Kay iko ya minpanaba daan ka mga matood nga panaba. 18Inpakarimbaba mo hao ka kalibotan. Kamhan pakarohon disab nao siran ngaro ka mga tao. 19Tenged kaniran inhatag nao ya kanaong kaogaringen ka pagtoman ka kanmong naazakan dazaw tabangan siran ka pagtoman ka sindo nga impasabot nao kaniran.

20Ama, ya mga sinarigan nao diri kon para kaniran ka lamang ya inhangzo nao kanmo. Kay ilakip gihapon ya mga mahoring sakop nga insindo naini nga mga sinarigan. 21Kamhan namag-angay di siran ka hena-hena singed ka pagkaangay nga hena-hena ta. Kamhan namag-angay disab siran kanta dazaw antoo ya mga tao nga iko gazed ya minpakarimbaba kanao. 22Ya madazaw nga inhatag mo kanao inhatag disab nao ka kanaong mga sakop kay dazaw namag-angay di siran ka hena-hena singed ka pagkaangay nga hena-hena ta. 23Hao daw siran nagakaangay ka hena-hena. Angay isab ya kantang hena-hena dazaw insakto gazed ya pagkaangay niran. Kamhan mahagdam ya mga tao nga iko ya minpakarimbaba kanao kay min-azak ko kaniran singed ka pag-azak mo kanao.

24Ama, gosto nao nga ya mga sakop nga inhatag mo kanao pahel-en nao siran daked iba kanao dazaw anseleng siran ka madazaw dizan kanao nga inhatag mo kanao paghon-a kay hao ya naazakan mo ka wara pen mahinang ya kalibotan. 25Ama, polos matadeng ya batasan mo. Kamhan ya mga diri ansakop kanao wara siran makasabot kanmo. Nakasabot hao kanmo kamhan ya mga minsarig kanao siran disab mahagdam nga iko ya minpakarimbaba kanao. 26Impasabot di nao siran kon ono ya kanmong hena-hena. Kamhan ampasabot pen hao kaniran kon ono ya kanmong hena-hena dazaw mahagdam siran nga dakola ya pagkaazak mo kanao. Kamhan hao daw siran nagakaangay ka hena-hena.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index