Search form

Howan 17:1

1Pagkakamhan ni Hisos pagpanaba ka toong mga sinarigan minhangad iza ka langit ka pagpangamozo ka Diyos nagalaong nga Ama, mindateng di ya tirmino nga ampanaw hao dini ka kalibotan. Ipakita mo nga pinakalabaw hao nga Maanak mo dazaw sazaen disab iko nga Ama.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index