Search form

Howan 17:12

12Pag-ibaiba pen nao kaniran hao ya nagaaligara kaniran kay intagan mo hao ka gahem ka pagbantay kaniran nga mga inhatag mo kanao. Imbantazan gazed nao siran kamhan waray isa kaniran nga madara doro ka impirno. Si Hodas anikay ansopak kanao kamhan ya impirno ani ya toong datnganan. Kamhan matoman ya daan pinasoyat mo mahitenged kanangiza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index