Search form

Howan 17:19

19Tenged kaniran inhatag nao ya kanaong kaogaringen ka pagtoman ka kanmong naazakan dazaw tabangan siran ka pagtoman ka sindo nga impasabot nao kaniran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index