Search form

Howan 17:2

2Insarigan mo hao daan ka gahem dazaw hao ya anhatag ka bag-ong kinabohi nga diri mawara dini ka tanan mga tao nga inkahatag mo kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index