Search form

Howan 17:24

24Ama, gosto nao nga ya mga sakop nga inhatag mo kanao pahel-en nao siran daked iba kanao dazaw anseleng siran ka madazaw dizan kanao nga inhatag mo kanao paghon-a kay hao ya naazakan mo ka wara pen mahinang ya kalibotan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index