Search form

Howan 17:3

3Kamhan ya bag-ong kinabohi nga diri mawara ani ya pagkaangay niran kanmo nga bogtong matood nga Diyos daw kanao nga si Hiso Kristo nga inpakarimbaba mo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index