Search form

Howan 17:8

8Kay inhatag nao kaniran ya mga sindo nga inhatag mo kanao. Kamhan mintoo siran agon mahagdam siran nga hao matood ya garing kanmo. Mintoo disab siran nga iko ya minpakarimbaba kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index