Search form

Howan 18

1Pagkakamhan ni Hisos paghangzo ka toong Ama minpanaw iza daw ya toong mga sinarigan dizan ka Hirosalem. Kamhan minsinged siran ngandipi ka isang lozo na alog inngaranan ka Kidron. May isang tamnanan ka mga liwaan dizan. Kamhan minseled si Hisos daw ya toong mga sinarigan. 2Si Hodas nga mag-edlaway kanangiza nahagdam disab kaiton nga dapit kay ya batasan ni Hisos onay makigtipon ka toong mga sinarigan dizan. 3Kamhan mindateng si Hodas impaiba disab ya isang ka panen nga mga soldaw daw ya mga magbantazay ka singbahan na mga Yodayo kay insogo siran na mga oloolo na mga pari daw ya mga Parasiyo. Namagsolò di siran kay kahabzen di. Namagdara siran ka mga iawazay. 4Mahagdam si Hisos daan kon ono ya tanan kaazi naiza kaan. Agon minsogat iza kaniran daw nangotana nga daw sin-o ya impangita mazo? 5Minsambag siran nga si Hisos nga taga Nazarit. Minlaong si Hisos nga wani ka sa hao.

Kamhan si Hodas nga mag-edlaway mintindeg iza dizan iba ka mga soldaw. 6Pagsambag ni Hisos kaniran nga wani ka hao nanibeg siran daw nagapatideeg ka pagkahaldek. 7Kamhan min-otro si Hisos pagpangotana kaniran nga daw sin-o wani ya impangita mazo? Minsambag siran nga si Hisos nga taga Nazarit. 8Minlaong si Hisos nga inlong-an ta kamo nga wani ka sa hao dakoza. Kamhan kon hao ka ya tozo mazo azaw mazo hilabti ya mga sinarigan nao. 9Ani ini ya insambag ni Hisos dazaw matoman izang inlaong naiza ka toong Ama nagalaong nga ya kanaong mga sakop nga inhatag mo kanao waray isa kaniran nga nakawa na mga maonga.

10Kamhan si Simon Pidro nga may lodzo minhogot iza daw mintigbas. Kamhan nakawa dazon ya talinga nga too na oripen na labaw nga pari. Si Malko ya ngaran na oripen. 11Kamhan minbaheg si Hisos kan Pidro nga isog-ob ya lodzo mo. Angeten nao ini nga masarang kalised nga garing ka kanaong Ama.

12Kamhan indakep si Hisos na mga soldaw daw ya kanirang kapitan daw ya mga magbantazay nga Yodayo kamhan ingapos dazon. 13Kamhan in-ated ngaro kan Anas paghon-a kay iza ya ogangan ni Kayapas nga labaw nga pari koman nga panahon. 14Izang dini kaini si Kayapas ani ya minsogo ka mga Yodayo nga nagalaong nga magazon gazed kon isa ka lamang nga tao ya patazen na mga taga Roma dazaw diri matibe ya mga Yodayo pagkapildi.

15Kamhan si Simon Pidro daw ya ibang sinarigan nagasonod siran kan Hisos pagpanaw. Kamhan ya isa nga sinarigan inkilalhan iza na labaw nga pari. Kamhan min-iba iza kan Hisos pagseled dizan ka pawa na lagkaw na labaw nga pari. 16Minpabilin si Pidro logwa ka pirtahan. Kamhan ya isang sinarigan nga inkilalhan na labaw nga pari minbalik iza paglogwa. Kamhan dizan ka binolanan nga nagabantay ka pirtahan minbaid iza kay paselden kontana si Pidro. 17Kamhan nangotana ya binolanan kan Pidro nga daw iko isab ya sakop naini nga tao nga indakep? Minsambag si Pidro nga diri, ey! 18Kamhan ya mga sogoonon daw ya mga magbantazay namagharing siran ka pagpanarang kay matignaw gazed koman nga kahabzen. Pagtindeg niran dizan minpanarang si Pidro iba kaniran.

19Kamhan si Hisos impangotana di iza na labaw nga pari mahitenged ka toong mga sinarigan daw ya toong pagsindo ka mga tao. 20Minsambag si Hisos nga pagsindo nao ka mga tao diri hao ansindo dizan ka waray makakita kay dizan hao ka mga singbahan daw ya dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos kay tiponanan iton na angay ta. 21Kamhan diri ko magpangotana kanao kon ono ya pagsindo nao. Pangotanhen mo ya mga minpanalinga kanao kon ono ya ingkapanaba nao kaniran kay nakabati gazed siran. 22Paglaong ni Hisos kaiza inlaparo iza na isang magbantazay. Kamhan imbaheg nga azaw ko magsambag ka labaw nga pari singed kaiton. 23Minsambag si Hisos nga kon maonga pen ya inkapanaba nao ka pari ipanan-og mo dazon dini ka mga tao. Piro kon matood ya impanaba nao ono sang inlaparo sa mo hao? 24Kamhan inpagapos ni Anas si Hisos daw impaated ngaro kan Kayapas nga labaw nga pari.

25Kamhan si Simon Pidro nagapanarang pen iza pagtindeg dizan ka pawa. Kamhan inlong-an iza nga daw iko isab ya sakop naiton nga tao? Kamhan minlimed si Pidro nga diri, ey! 26Kamhan inlong-an iza na isang oripen na labaw nga pari nga lomon na oripen nga inkaw-an ni Pidro ka talinga. Kamhan minlaong iza kan Pidro nga iko gazed ya nakitan o iba kan Hisos doro ka intamnan ka mga liwaan. 27Kamhan minlimed gazed si Pidro pag-isab nga diri, ey! Kamhan mintagaok dazon ya manok.

28Pagkamasiselem ka in-ated niran si Hisos garing kanin Kayapas ngaro ka kolanganan na mga soldaw dalem ka dakolang lagkaw ni Pilato nga gobirnador nga Romanhon. Kamhan ya mga min-ated kanangiza oloolo siran na mga Yodayo. Kamhan diri siran anseled kaiton nga lagkaw kay ya batasan niran ya pagseled na Yodayo ka lagkaw na tao nga diri kon Yodayo ani ya makaonga koni ka Yodayo. Kamhan kon anseled siran diri siran makapamista iba ka angay niran nga Yodayo. 29Kamhan minlogwa si Pilato pagsogat kaniran kay nangotana iza daw ono say ikasombong mazo mahitenged kaiton nga tao? 30Minsambag siran nga kon diri kon maonga ya toong batasan diri gazed nami ipadateng iza ka pagsombong dini kanmo. 31Minsambag si Pilato nga kon may sala naiza dizan kamazo iated dizan ka mga oloolo mazo nga Yodayo kay siran ya anhokom kay may mga balaed sa mazo. Minsambag siran nga diri kami makabeetbeet ka paghokom ka pagpatay ka tao kay makalapas kami ka balaed mazo nga taga Roma nga labaw kanami. 32Ani ini ya impanaba na mga Yodayo kamhan natoman ya mga panaba ni Hisos kay ya pagpatay ka tao ka kros batasan iton na mga Romanhon, diri kon batasan na mga Yodayo.

33Pagkakamhan kaiza minbalik si Pilato pagseled ka toong lagkaw. Kamhan impaseled si Hisos kay nangotana nga matod, ey, iko ya hari na mga Yodayo? 34Minsambag si Hisos nga ini nga pangotana mo kanao daw garing iton ka kanmong kaogaringeng hena-hena kon napanan-ogan di ko hinoa na mga tao? 35Minsambag si Pilato nga diri kon Yodayo hao. Anika say min-ated kanmo ngarini kanao ya mga oloolo na kanmong kaibahan nga Yodayo. Daw ono sa ya kanmong inhinang nga maonga? 36Minsambag si Hisos nga ya batasan nao diri kon singed ka hari dini ka kalibotan. Kay kon singed hao kaiza pagaawazen gazed na kanaong mga sogoonon kay dazaw diri hao madakpan na mga oloolo na mga Yodayo. Lain gazed ya kanaong batasan ka batasan na hari dini ka kalibotan. 37Minsambag si Pilato nga agon hari iko matood. Minsambag si Hisos nga iko ya minlaong nga hari hao. Ya pagpanan-og ka matood ani ya tood nao ka pagpakatao daw pagkarini ka kalibotan. Kamhan ya tao nga an-angay ka matood ampanalinga iza kanao. 38Minsambag si Pilato nga ya matood daw ono sa ya kahologan naiton?

Kamhan minlogwa si Pilato pag-isab kay anpakahagdam iza ka mga Yodayo nagalaong nga diri nao silotan iton nga tao kay waray sala naiza. 39May batasan mazo koni nga kada toig pagdateng na kamazong pista nga mangihaw ka mga nati na karniro palogwaen mazo ya isang piniriso nga mapilian mazo. Daw gosto mazo palogwaen nao ya hari na mga Yodayo? 40Kamhan namagdengan ya mga Yodayo pagsinggit pag-isab nga diri kon si Hisos palogwaen kay si Barabas hinoa! Na, si Barabas mangazaw iza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index