Search form

Howan 18:1

1Pagkakamhan ni Hisos paghangzo ka toong Ama minpanaw iza daw ya toong mga sinarigan dizan ka Hirosalem. Kamhan minsinged siran ngandipi ka isang lozo na alog inngaranan ka Kidron. May isang tamnanan ka mga liwaan dizan. Kamhan minseled si Hisos daw ya toong mga sinarigan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index