Search form

Howan 18:10

10Kamhan si Simon Pidro nga may lodzo minhogot iza daw mintigbas. Kamhan nakawa dazon ya talinga nga too na oripen na labaw nga pari. Si Malko ya ngaran na oripen.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index