Search form

Howan 18:11

11Kamhan minbaheg si Hisos kan Pidro nga isog-ob ya lodzo mo. Angeten nao ini nga masarang kalised nga garing ka kanaong Ama.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index