Search form

Howan 18:14

14Izang dini kaini si Kayapas ani ya minsogo ka mga Yodayo nga nagalaong nga magazon gazed kon isa ka lamang nga tao ya patazen na mga taga Roma dazaw diri matibe ya mga Yodayo pagkapildi.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index