Search form

Howan 18:16

16Minpabilin si Pidro logwa ka pirtahan. Kamhan ya isang sinarigan nga inkilalhan na labaw nga pari minbalik iza paglogwa. Kamhan dizan ka binolanan nga nagabantay ka pirtahan minbaid iza kay paselden kontana si Pidro.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index