Search form

Howan 18:17

17Kamhan nangotana ya binolanan kan Pidro nga daw iko isab ya sakop naini nga tao nga indakep? Minsambag si Pidro nga diri, ey!

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index