Search form

Howan 18:20

20Minsambag si Hisos nga pagsindo nao ka mga tao diri hao ansindo dizan ka waray makakita kay dizan hao ka mga singbahan daw ya dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos kay tiponanan iton na angay ta.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index