Search form

Howan 18:23

23Minsambag si Hisos nga kon maonga pen ya inkapanaba nao ka pari ipanan-og mo dazon dini ka mga tao. Piro kon matood ya impanaba nao ono sang inlaparo sa mo hao?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index