Search form

Howan 18:25

25Kamhan si Simon Pidro nagapanarang pen iza pagtindeg dizan ka pawa. Kamhan inlong-an iza nga daw iko isab ya sakop naiton nga tao? Kamhan minlimed si Pidro nga diri, ey!

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index