Search form

Howan 18:26

26Kamhan inlong-an iza na isang oripen na labaw nga pari nga lomon na oripen nga inkaw-an ni Pidro ka talinga. Kamhan minlaong iza kan Pidro nga iko gazed ya nakitan o iba kan Hisos doro ka intamnan ka mga liwaan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index