Search form

Howan 18:28

28Pagkamasiselem ka in-ated niran si Hisos garing kanin Kayapas ngaro ka kolanganan na mga soldaw dalem ka dakolang lagkaw ni Pilato nga gobirnador nga Romanhon. Kamhan ya mga min-ated kanangiza oloolo siran na mga Yodayo. Kamhan diri siran anseled kaiton nga lagkaw kay ya batasan niran ya pagseled na Yodayo ka lagkaw na tao nga diri kon Yodayo ani ya makaonga koni ka Yodayo. Kamhan kon anseled siran diri siran makapamista iba ka angay niran nga Yodayo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index