Search form

Howan 18:3

3Kamhan mindateng si Hodas impaiba disab ya isang ka panen nga mga soldaw daw ya mga magbantazay ka singbahan na mga Yodayo kay insogo siran na mga oloolo na mga pari daw ya mga Parasiyo. Namagsolò di siran kay kahabzen di. Namagdara siran ka mga iawazay.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index