Search form

Howan 18:31

31Minsambag si Pilato nga kon may sala naiza dizan kamazo iated dizan ka mga oloolo mazo nga Yodayo kay siran ya anhokom kay may mga balaed sa mazo. Minsambag siran nga diri kami makabeetbeet ka paghokom ka pagpatay ka tao kay makalapas kami ka balaed mazo nga taga Roma nga labaw kanami.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index