Search form

Howan 18:32

32Ani ini ya impanaba na mga Yodayo kamhan natoman ya mga panaba ni Hisos kay ya pagpatay ka tao ka kros batasan iton na mga Romanhon, diri kon batasan na mga Yodayo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index