Search form

Howan 18:35

35Minsambag si Pilato nga diri kon Yodayo hao. Anika say min-ated kanmo ngarini kanao ya mga oloolo na kanmong kaibahan nga Yodayo. Daw ono sa ya kanmong inhinang nga maonga?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index