Search form

Howan 18:37

37Minsambag si Pilato nga agon hari iko matood. Minsambag si Hisos nga iko ya minlaong nga hari hao. Ya pagpanan-og ka matood ani ya tood nao ka pagpakatao daw pagkarini ka kalibotan. Kamhan ya tao nga an-angay ka matood ampanalinga iza kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index