Search form

Howan 18:38

38Minsambag si Pilato nga ya matood daw ono sa ya kahologan naiton?

Kamhan minlogwa si Pilato pag-isab kay anpakahagdam iza ka mga Yodayo nagalaong nga diri nao silotan iton nga tao kay waray sala naiza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index