Search form

Howan 18:39

39May batasan mazo koni nga kada toig pagdateng na kamazong pista nga mangihaw ka mga nati na karniro palogwaen mazo ya isang piniriso nga mapilian mazo. Daw gosto mazo palogwaen nao ya hari na mga Yodayo?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index