Search form

Howan 18:5

5Minsambag siran nga si Hisos nga taga Nazarit. Minlaong si Hisos nga wani ka sa hao.

Kamhan si Hodas nga mag-edlaway mintindeg iza dizan iba ka mga soldaw.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index