Search form

Howan 18:7

7Kamhan min-otro si Hisos pagpangotana kaniran nga daw sin-o wani ya impangita mazo? Minsambag siran nga si Hisos nga taga Nazarit.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index