Search form

Howan 19

1Pagkakamhan kaiza impanlatos ni Pilato si Hisos. 2Kamhan inlokong na mga soldaw ya balala nga mga dogihen kay inhinang niran ka korona. Kamhan insokbot niran dizan ka olo ni Hisos. Kamhan impabadoan iza ka mararag nga bado 3kay nagapakahinang ka hari. Kamhan nagasorasora siran pagsaza nagalaong nga tinahod ong hari na mga Yodayo! Kamhan indagpi niran.

4Pagkakamhan kaiza minlogwa si Pilato pag-isab kay anlaong iza ka mga Yodayo nga manalinga kamo. Palogwaen nao ini nga tao ngarini kamazo kay dazaw mahagdam kamo nga waray nasaksihan o nga sala naiza. 5Kamhan impalogwa di si Hisos nga pinasokbotan na korona nga dogihen. Binadoan isab iza ka mararag nga bado. Kamhan minlaong si Pilato ka mga Yodayo nga wani di ya tao! 6Pagpakakita ka na mga oloolo nga pari daw ya mga magbantazay kan Hisos naninggit siran nga ilansang di iton ka kros! Kamhan ya pagkasamok niran nakadaeg ka mga panaba ni Pilato. Agon minsambag iza kaniran nga kamazo ka lamang kay waray labet nao kaiton nga tao nga waray sala. 7Minsambag ya mga Yodayo nga minlapas gazed iza ka kanaming balaed nga ya tao nga magapakahinang nga iza ya Maanak na Diyos patazen iza.

8Pagpakabati ka ni Pilato ka kanirang paglaong nga si Hisos ya Maanak na Diyos masara ya toong pagkahaldek. 9Kamhan minbalik iza pagseled ka palasiyo. Kamhan nangotana iza kan Hisos nga daw hain sa ko garing? Kamhan wara gazed si Hisos magsambag. 10Minlaong si Pilato nga magtahod ko kanao pagsambag. Daw diri sa ko mahagdam nga hao ya ambeet kon bohian ko kon ipalansang ko ka kros? 11Minsambag si Hisos nga waray pagbeet mo kanao kon wara ko tagi na Diyos ka gahem. Agon siran nga min-ated kanao ngarini kanmo dakola ya sala niran ka kanmong sala.

12Pagpakabati ka ni Pilato ka sambag ni Hisos pabohian kontana naiza piro naninggit ya mga Yodayo bali ka logwa nga kon pabohian mo ini nga tao diri kon iko ya higara ni Sisar nga hari nga Romanhon kay bisan sin-o ya magpakahari iza gazed ya kaaway ni Sisar.

13Pagpakabati ni Pilato ka mga panaba niran impalogwa naiza si Hisos ngambali ka hokmanan. Kamhan minlo-to si Pilato dizan ka hokmanan. Ini nga hokmanan inngaranan ka Salog nga Siniminto. Kamhan ya saba nga Hinibriyo ka hokmanan ani Gabata. 14Dispiras di wani na pistahanan nga mangihaw ya mga Yodayo ka mga nati na karniro. Ka hapit di mag-edto minlaong si Pilato ka mga Yodayo nga wani di ya kamazong hari. 15Kamhan naninggit siran pagsambag nga patazen iza! Patazen! Ipalansang di iton ka kros! Nangotana si Pilato nga daw gosto mazo ipalansang nao ka kros ya kamazong hari? Minsambag ya mga oloolo nga pari nagalaong nga diri kon iza ya hari nami kay si Sisar anikay hari nami.

16Kamhan inhatag ni Pilato si Hisos kaniran dazaw ilansang ka kros. 17Ka nagabathay iza ka kros in-ated niran iza ngaro ka gawas na siyodad ngaro ka may dapit nga inngaranan ka Dapit ka Kalabira kay ani ya dapit ka pagpatay niran ka tao nga impahamtangan ka kamatazen. Na, ya saba nga Hinibriyo kaini nga dapit ani Golgota. 18Doro niran inlansang ka kros. Iba disab ya dowang ka tao. Ya isa dizan ka kilid ni Hisos dapit ka toong too, ya isa dapit ka toong wala. 19Insoyat disab ni Pilato ya timaan kay tapilen iton dizan ka kros. Ya toong sinoyat ani ini nga si Hisos nga taga Nazarit ini nga hari na mga Yodayo. 20Mataed ya mga Yodayo nga nakabasa kaiton nga tinapil kay ya dapit nga inlansangan kan Hisos diri kon aro iton ka siyodad nga Hirosalem. Kamhan tolong ka kalasi nga saba ya sinoyat nga intapil nga Hinibriyo daw Linatin daw Ginirika.

21Kamhan ya mga oloolo nga pari minlaong siran kan Pilato nga diri mo pagsoyat nga ani ini ya hari na mga Yodayo. Ilisan mo hinoa nga ini nga tao iza ya minpanaba nga iza ya hari na mga Yodayo. 22Minsambag si Pilato nga ya inkasoyat di nao diri di nao ilisan.

23Pagkakamhan na mga soldaw paglansang kan Hisos ka kros inkawa niran ya toong mga bado. Kamhan imbahin niran ka opat nga ka bolos kay dazaw nagatagsatagsa siran ka bado. Kamhan may isa peng nga bado naiza nga waray sinompazan kay ingaring dindaked ya paghinang lapos ka paa. 24Kamhan namaglaonglaong siran nga diri nita gisien ini nga bado ka pagbahin. Magriparipa hinoa kita kon sin-o ya makatag-iza. Ani ini ya hinang niran dazaw matoman ya daan pinasoyat na Diyos mahitenged kan Hisos nga nagalaong nga imbahinbahin niran ya kanaong mga bado. Inriparipahan sab niran ya isang bado nao. Kamhan nakatoman gazed siran kaiton.

25Kamhan dizan ka inlansangan ni Hisos mintindeg ya toong ina daw ya isang lomon na toong ina daw si Mariya nga asawa ni Kolopasa daw si Mariya nga taga Magdala. 26Pagpakakita ka ni Hisos ka toong ina daw ya isang sinarigan nga toong naazakan nga mintindeg dizan ka saing na ina minlaong iza nga Ina, iza nga dizan ka kanmong sain ani di ya kanmong maanak. 27Kamhan minlaong disab si Hisos ka toong sinarigan nga ina di mo koman iza. Kamhan sokad kaiza impahela di si Mariya doro ka lagkaw naiton nga sinarigan kay aligarahen.

28Pagkakaan kaiza mahagdam si Hisos nga ya tanan insogo na toong Ama intoman di naiza. Agon nakapanaba di iza nga in-ohaw di hao. Ani ini ya toong inlaong dazaw matoman ya daan pinasoyat na Diyos mahitenged ka toong kaazi. 29Kamhan may isang ka kaldohan dizan nga pono ka sokà. Kamhan minkawa ya soldaw ka sizepanan kay heeman iton ka len-anan ka sokà daw tegseben dizan ka liwaan dazaw idohol ka ba-ba ni Hisos. 30Pagkakamhan ni Hisos pagtilaw minlaong iza nga intoman di nao ya tanan insogo ni Ama. Kamhan mindongo iza. Kamhan insarig di naiza ya toong hinawa ka pagkabogto di.

31Na, konsilem ani aldaw ka pagpahimlay na mga Yodayo agon koman nga delem nagaandam siran. Kamhan ya mga Yodayo minhangzo siran kan Pilato nga nagalaong nga kon mahimo pamarien di ya bitiis na mga imamatzen nga inlansang ka mga kros dazaw madali siran mapatay kay kaw-en sa nami ya lawas niran dazaw diri di mabitay kay mahal gazed konsilem nga aldaw nga tigpahimlay daw nakadengan ka pista. 32Kamhan nangaro ya mga soldaw ka dapit ka mga inlansangan. Impamarian di niran ya bitiis na dowang ka tao nga inlansangan ka kros iba kan Hisos. 33Pagdateng di niran kan Hisos nakapaniid di siran nga patay di iza. Kamhan wara niran pamarii ya toong mga bitiis. 34Kamhan ya kilid ni Hisos indosag dazon na isang soldaw ka toong bangkaw. Kamhan min-awas dazon ya dogo daw sapa. 35Na, ya minseleng ani ya minpanan-og mahitenged kaiton nga tanan. Kamhan matood ya toong pagpanan-og. Mahagdam iza nga polos matood ya toong mga panaba dazaw manoo disab kamo. 36Kay ini nga kaazi ni Hisos ani nakatoman ka daan pinasoyat na Diyos nagalaong nga wara mabarii ya toong bekeg bisan isa. 37Nakatoman isab ya ibang daan pinasoyat na Diyos nagalaong nga anseleng ya mga tao kanangiza nga kanirang indosag.

38Pagkakaan kaiza si Hosi minkaro iza kan Pilato. Taga Arimatiya si Hosi. Sakop iza ni Hisos kamhan mintago iza ka toong pagpasakop kay nahaldek iza ka mga Yodayo. Kamhan iza ya minbaid kan Pilato ka pagkawa ka lawas ni Hisos kay ilebeng. Kamhan mintogot si Pilato agon impakawa ni Hosi iton. 39Kamhan si Nikodimo nga izang bisita kan Hisos ka mahon-a pen ka kahabzen, iza koman ya minkarini daw mindara ka mga kalim-an nga ka kilo nga pahamot sinaketan ka mira daw alosa nga polos mahamot. 40Kamhan inkawa nirang dowa ya lawas ni Hisos. Kamhan inkomotan iton ka mga bag-ong panapton nga mapoti iba ya mga mahamot kay ani ya batasan na mga Yodayo ka pag-andam ka namola ka paglebeng. 41Na, dizan ka dapit ka inlansangan kan Hisos may isang tamnanan. Kamhan dizan ka tenga na tamnanan may bag-ong hininang nga talangban nga lebnganan nga wara pen gazed kalebngi. 42Kamhan inlebeng niran si Hisos dizan kay kinahanglan ilebeng dazon kay aldaw iton ka pag-andam na mga Yodayo ka kanirang tigpahimlay daw nakadengan ka kanirang pista.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index