Search form

Howan 19:11

11Minsambag si Hisos nga waray pagbeet mo kanao kon wara ko tagi na Diyos ka gahem. Agon siran nga min-ated kanao ngarini kanmo dakola ya sala niran ka kanmong sala.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index