Search form

Howan 19:12

12Pagpakabati ka ni Pilato ka sambag ni Hisos pabohian kontana naiza piro naninggit ya mga Yodayo bali ka logwa nga kon pabohian mo ini nga tao diri kon iko ya higara ni Sisar nga hari nga Romanhon kay bisan sin-o ya magpakahari iza gazed ya kaaway ni Sisar.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index