Search form

Howan 19:13

13Pagpakabati ni Pilato ka mga panaba niran impalogwa naiza si Hisos ngambali ka hokmanan. Kamhan minlo-to si Pilato dizan ka hokmanan. Ini nga hokmanan inngaranan ka Salog nga Siniminto. Kamhan ya saba nga Hinibriyo ka hokmanan ani Gabata.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index