Search form

Howan 19:15

15Kamhan naninggit siran pagsambag nga patazen iza! Patazen! Ipalansang di iton ka kros! Nangotana si Pilato nga daw gosto mazo ipalansang nao ka kros ya kamazong hari? Minsambag ya mga oloolo nga pari nagalaong nga diri kon iza ya hari nami kay si Sisar anikay hari nami.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index