Search form

Howan 19:17

17Ka nagabathay iza ka kros in-ated niran iza ngaro ka gawas na siyodad ngaro ka may dapit nga inngaranan ka Dapit ka Kalabira kay ani ya dapit ka pagpatay niran ka tao nga impahamtangan ka kamatazen. Na, ya saba nga Hinibriyo kaini nga dapit ani Golgota.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index