Search form

Howan 19:20

20Mataed ya mga Yodayo nga nakabasa kaiton nga tinapil kay ya dapit nga inlansangan kan Hisos diri kon aro iton ka siyodad nga Hirosalem. Kamhan tolong ka kalasi nga saba ya sinoyat nga intapil nga Hinibriyo daw Linatin daw Ginirika.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index