Search form

Howan 19:21

21Kamhan ya mga oloolo nga pari minlaong siran kan Pilato nga diri mo pagsoyat nga ani ini ya hari na mga Yodayo. Ilisan mo hinoa nga ini nga tao iza ya minpanaba nga iza ya hari na mga Yodayo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index