Search form

Howan 19:24

24Kamhan namaglaonglaong siran nga diri nita gisien ini nga bado ka pagbahin. Magriparipa hinoa kita kon sin-o ya makatag-iza. Ani ini ya hinang niran dazaw matoman ya daan pinasoyat na Diyos mahitenged kan Hisos nga nagalaong nga imbahinbahin niran ya kanaong mga bado. Inriparipahan sab niran ya isang bado nao. Kamhan nakatoman gazed siran kaiton.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index