Search form

Howan 19:28

28Pagkakaan kaiza mahagdam si Hisos nga ya tanan insogo na toong Ama intoman di naiza. Agon nakapanaba di iza nga in-ohaw di hao. Ani ini ya toong inlaong dazaw matoman ya daan pinasoyat na Diyos mahitenged ka toong kaazi.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index