Search form

Howan 19:30

30Pagkakamhan ni Hisos pagtilaw minlaong iza nga intoman di nao ya tanan insogo ni Ama. Kamhan mindongo iza. Kamhan insarig di naiza ya toong hinawa ka pagkabogto di.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index