Search form

Howan 19:31

31Na, konsilem ani aldaw ka pagpahimlay na mga Yodayo agon koman nga delem nagaandam siran. Kamhan ya mga Yodayo minhangzo siran kan Pilato nga nagalaong nga kon mahimo pamarien di ya bitiis na mga imamatzen nga inlansang ka mga kros dazaw madali siran mapatay kay kaw-en sa nami ya lawas niran dazaw diri di mabitay kay mahal gazed konsilem nga aldaw nga tigpahimlay daw nakadengan ka pista.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index