Search form

Howan 19:35

35Na, ya minseleng ani ya minpanan-og mahitenged kaiton nga tanan. Kamhan matood ya toong pagpanan-og. Mahagdam iza nga polos matood ya toong mga panaba dazaw manoo disab kamo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index